• Fudecough Tab 15mg
  Dextromethorphan HBr…15mg
  HK-66011
  Package: 1000’s/bottle
 • Sotocon Tab 20mg
  Dextromethorphan HBr…20mg
  HK-49286
  Package: 1000’s/bottle
 • Anco Tab 30mg
  Dextromethorphan HBr…30mg
  HK-63923
  Package: 1000’s/bottle
 • Nompin Tab 20mg
  Noscapine…20mg
  HK-50853
  Package: 1000’s/bottle
 • Chitan Granules 200mg
  Acetylcysteine…200mg
  HK-51553
  Package: 120’s/box
 • Chitan Granules 200mg
  Acetylcysteine…200mg
  HK-51553
  Package: 18’s/box
 • Carbetan F.C.Tab 30mg
  Carbetpentane citrate…30mg
  HK-51081
  Package: 1000’s/bottle
 • Bunachin Tab 8mg
  Bromhexine HCL…8mg
  HK-51109
  Package: 1000’s/bottle
 • Shitam Tab 8mg
  Bromhexine HCL…8mg
  HK-64035
  Package: 1000’s/bottle
 • Dl-Methyl Ephedrine HCL Tab 25mg
  Dl-Methyl Ephedrine
  Hydrochloride…25mg
  HK-51110
  Package: 1000’s/bottle
  >>More
 • Trimsoan Tab 3mg
  Trimetoquinol HCL…3mg
  HK-51201
  Package: 1000’s/bottle
 • Outerdzen S.C.Tab
  Orotic acid…30mg
  Glycyrrhizin…50mg
  Chlorpheniramine maleate…5mg
  HK-49857
  Package: 1000’s/bottle
  >>More
 • Ketotifen Tab 1mg
  Ketotifen Fumarate…1.3mg
  (Eq. to ketotifen…1mg)
  HK-49520
  Package: 1000’s/bottle
 • Mamicon Cap 1mg
  Ketotifen fumarate…1mg
  (Eq. to ketotifen …1 mg)
  HK-50710
  Package: 1000’s/bottle
 • Antissves Cap
  Noscapine…20mg
  Dl-methylephedrine HCI…25mg
  Dextromethorphan…20mg
  Carbinoxamine maleate…4mg
  Guaiphenesin…90mg
  HK-49458
  Package: 1000’s/bottle
  >>More
 • Norsetoa Cap
  Phenylpropanolamine
  HCL…25mg
  Carbinoxamine Maleate…4mg
  Lysozyme Chloride…12.5mg
  Glycyrrhizinic Acid…15mg
  Caffeine Anhydrous…40mg
  HK-49914
  Package: 1000’s/bottle
  >>More
 • Amsolvan Tab 30mg
  Ambroxol hydrochloride…30mg
  HK-65306
  Package: 1000’s/bottle
 • Beesu Tab
  Pseudoephedrine hydrochloride...60mg
  Triprolidine
  hydrochloride...2.5mg
  HK-65432
  Package: 20’s/box
  >>More
 • Subilin Tab 60mg
  Pseudoephedrine
  hydrochloride...60mg
  HK-65434
  Package: 10x50’s/box
 • 協康藥業有限公司©2017.版權所有.